Naší krajinou: ojedinělá barokní architektura Hospitalu Kuks

Hospital Kuks naleznete ve stejnojmenné obci Kuks nedaleko městečka Jaroměř. V malebném údolí Labe na začátku 18. století nechal postavit hrabě František Antonín Špork (Sporck – 1662–1738) nejprve lázeňské budovy se zámkem a panským hostincem, a to díky léčivému pramenu, který zde vyvěral. Byl založen jako místo odpočinku vysloužilých vojáků, o které pečoval řád milosrdných bratří.

Jde o významnou barokní památku, na jejímž vzhledu se podíleli umělci světového formátu: především architekt Giovanni Batista Alliprandi a sochař Matyáš Bernard Braun. Areál hospitálu Kuks je proslulý monumentálním kostelem Nejsvětější Trojice, cyklem nástěnných maleb Tance smrti, alegoriemi Ctností a Neřestí a jednou z nejstarších lékáren – U Granátového jablka.

Od kukského údolí přijdete ke kovaným mřížovým dveřím hrobky rodu Šporků. Odtud zatočeným schodištěm vystoupáte na půlkruhovitou terasu ke kostelu, k němuž přiléhají dvě křídla hospitálu.

Vstup do hrobky rodu Šporků.

Stavba, asi 150 m dlouhá, je orientována k severu, obdélníkové nádvoří je branou otevřeno k jihu, do udržované zahrady. Ve východním, levém křídle byly od r. 1743 místnosti konventu milosrdných bratří, refektář a lékárna. Západní, částečně rokokové křídlo skrývalo útulek pro 100 chudých starců a vojenských vysloužilců z okolí, pro jejichž vydržování založil Špork zvláštní nadaci. Špitál byl zrušen za německé okupace v r. 1938.

Braunovy sochy – Ctnosti a Neřesti

Ctnosti

Levé křídlo hospitálu je svým zevnějškem jednoduché. Před ním je na zahradní zdi umístěna řada soch – vrcholů evropské barokní alegorie v kameni (M. B. Braun, 1718–1720), a to vpředu Anděl blažené smrti, za ním pak následují Ctnosti: Víra s křížem, Naděje s toužebným zrakem vzhůru, Láska coby matka, Trpělivost s beránkem, Moudrost hledící do poučné minulosti i nadějné budoucnosti, Statečnost s maršálskou holí, Cudnost se zastřenou tváří a párem hrdliček, Pilnost opřená o úl, Štědrost s rohem hojnosti, Upřímnost se srdcem na dlani, slepá Spravedlnost a Střídmost s naplněným pohárem, který značí její smysl pro míru.

Neřesti

Před druhým křídlem hospitálu – jehož západní část byla rokokově upravena a ozdobena Nejsvětější Trojicí – jsou umístěny Neřesti (Braun, 1718–1720).

V popředí stojí plačící Anděl žalostné smrti. Pak následují: Pýcha s pávem u nohou, Lakomství s měšci peněz a truhlou pokladů, Smilstvo ješitně se vzhlížející v zrcadle, Závist se vzteklým psem, mlsné Obžerství s tučným vepřem, vzteklý Hněv s medvědem, Lenost spící na oslu, Zoufalství vrážející si dýku do prsou, roztančená a bezstarostná Lehkomyslnost, Pomluva s vyplazeným jazykem a Lstivost ve škrabošce s liškou u nohou. Poslední z Neřestí – křivopřísežný Podvod – se na první pohled liší od předcházejících, pochází až z 80. let 19. století od rakouského sochaře Seelinga. Od konce 70. let jsou před hospitálem postupně osazeny kopie původních soch. Originály Ctností a Neřestí si můžete prohlédnout v rámci Základního prohlídkového okruhu hospitálem v lapidáriu.

Jedna z Braunových soch alegorických andělů – Náboženství.

Pokud obejdete hospitál z levé strany, dostanete se průchodem přímo do nádvoří. Na nádvoří stojí socha Malého křesťanského bojovníka (Braun, 1731), jež měla podle pověsti zpodobnit samotného hraběte Šporka a být postavena v Betlému, ale coby malá byla nahrazena mohutnější plastikou (dnes dominanta zahrady). V létě poskytují chládek dva mohutné stromy – šácholan přišpičatělý a liliovník tulipánokvětý.

Zahrada

Nad zahradní branou spatříte sochu Polyfema, jenž dříve zdobil lázeňské schodiště v Kuksu.

Vstup do zahrady.

V zahradě samé nás překvapuje uprostřed socha Velkého křesťanského bojovníka (Braun, 1732), jenž stával v lese u Betléma nad Žirčí a hrozil proti tamním nepřátelům Kuksu – jezuitům. Stejně jako malý na nádvoří je vyzbrojen štítem a mečem s nápisem OMNIA PROPER ISTUM (Vše pro Něho).

Velký křesťanský bojovník.

Po obou stranách vidíme dva štíhlé obelisky, jež stávaly kdysi na lázeňském rejdišti na labském břehu; jehlany nesly původně polychromované (barevné) sochy Pravdy a Spravedlnosti.Středovou cestu zahrady lemuje třináct již silně oprchalých soch svobodných umění, živlů a ročních dob (Bartoloměj Zwengs, po r. 1701).

V pravém rohu zahrady spatřujete sochu Anděla Gloria, která pochází z Betléma, ze skupiny Narození Páně. V pravé ohradní zdi hospitálu jsou zabudovány fragmenty andělíčků zvaných Putti. Pod přístřeškem u západního východu ze zahrady dlí socha sv. Jeronýma s lebkou (též původem z Betléma v Novém lese).

Socha sv. Jeronýma s lebkou

Při poslední opravě Kuksu, zakončené roku 2015, byla zahradě navrácena její tušená podoba bylinné, ovocnářské a zelinářské zásobnice hospitálu. Ve dvanácti ze šestnácti čtverců, do kterých je pravidelně rozdělena, najdete různé druhy rostlin.

Braunův Betlém

Unikátní sochařská rezervace zvaná podle svého autora Braunův Betlém je neodmyslitelným prvkem kukského okolí. Bez nadsázky představuje špičku evropského barokního sochařství v plenéru.

K Betlému se dostanete autem podle navigace hnědými dopravními značkami „Braunův Betlém“ až na záchytné parkoviště přímo u kraje lesa, ve kterém se soubor plastik nachází. Vydáte-li se pěšky či na kole, můžete využít značení naučné stezky Půjdem spolu do Betléma. Výchozím bodem trasy je parkoviště v obci Kuks, kde je zároveň její konec, protože cesta je vedena okruhem zpět.

Zajímavostí je také kamenný klenbový most přes zátopové území řeky Labe v Kuksu sloužící pro místní komunikaci. Most se skládá ze dvou částí: kamenné a ocelové. Klenutá kamenná část sloužící jako ochrana před záplavou (inundační most) pochází z 2. poloviny 18. století. Má čtyři klenby z pískovcových kvádrů. Oprava mostu probíhala v roce 2014 současně s celkovou rekonstrukcí Hospitálu Kuks v rámci projektu Kuks – granátové jablko. Kulturní památka z dnes už raritní svářkové oceli nahradila v 19. století původní dřevěný barokní most.

Cestou na Kuks se zastavte v Národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník

Jedná se o ornitologickou lokalitu, ve které se vyskytují hojně zejména bahňáci a další druhy vodních a mokřadních ptáků, a komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, zejména slatinných luk, rákosin, bažinných olšin, vrbin a doubrav, vytvořených kolem Bohdanečského rybníka. První zmínky o Bohdanečském rybníce pochází již z 15. století. Rezervace byla zřízena k ochraně ptáků, kdy zde každý rok hnízdí kolem 67–80 druhů.  Botanickými průzkumy bylo v lokalitě zjištěno 426 taxonů rostlin, z toho 12 chráněných.

Příště se naší krajinou vydáme na Šumavu.

Připravila Karin Zadrick

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Instagram

Instagram has returned invalid data.

Sledujte nás!

Copyright © 2017 Ayurvedic Breakfast Všechna práva vyhrazena

Tyto internetové stránky používají soubory cookies. Cookies můžete zakázat v nastavení vašeho prohlížeče. Více informací.
Vytvořilo Jakub Vaněk Studio.

Napište nám e-mail na
PLANKVADRAT s.r.o., V sadech 4a, 160 00 Praha 6, IČO 60199318, DIČ CZ60199318

Zdravé články do e-mailu?

Odesláním osobních údajů dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby marketingových aktivit společnosti PLANKVADRAT, s.r.o.

Formulář byl odeslán, děkujeme.